Rhonda Weppler / Trevor Mahovsky
Monkey’s Raincoat

Tokyo - Shinjuku (Koshu-Kaido Ave, unknown street, unknown street, Sendagaya), November 11, 2011

2011
lightjet print
72 × 72 inches