Rhonda Weppler / Trevor Mahovsky

Good News

2019
polymerised gypsum, acrylic
15 × 11-1/4 × 3-1/2 inches